Kara umowna stanowi przychód podatkowy – CIT

W przypadku kar umownych nie znajduje zastosowania  art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów…

12. Kara umowna stanowi przychód podatkowy

Kategorie: CIT.