Kara porządkowa może być nałożona jedynie na tę spółkę, jako osobę prawną a nie na członka jej zarządu

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 kwietnia 2014 r.,  syg. akt II FSK 1077/12, stwierdził że w postępowaniu kontrolnym, którego stroną jest spółka, kara porządkowa może być nałożona jedynie na tę spółkę, jako osobę prawną, a nie na członka jej zarządu (osobę fizyczną).
Dyrektor urzędu kontroli skarbowej wszczął postępowanie kontrolne wobec spółki. Postanowienie o wszczęciu postępowania zostało doręczone. Pełnomocnik Spółki podpisał się na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. Spółka została wezwana do przedłożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma wszelkich posiadanych dokumentów, będących podstawą rozliczenia podatku od osób prawnych. Po ponownym bezskutecznym wezwaniu spółki do przekazania dokumentów nałożył na pełniącego funkcję prezesa zarządu spółki karę porządkową.

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę na fakt, że art. 262 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa wyznacza zamknięty katalog podmiotów, na które można nałożyć karę porządkową. Podmiotami tymi są:

  • strona postępowania,
  • jej pełnomocnik,
  • świadek,
  • biegły,
  • osoba, która wyraziła zgodę na powołanie jej na biegłego,
  • osoba trzecia, która bezzasadnie odmówiła okazania przedmiotu oględzin,
  • uczestnik rozprawy, który poprzez swoje niewłaściwe zachowanie utrudnia jej przeprowadzenie.

W tym gronie nie znajduje się ustawowy reprezentant osoby prawnej (niebędący jej pełnomocnikiem).

Dlatego możliwa jest ocena, że kierując postanowienie do pełniącego funkcję prezesa zarządu spółki, dyrektor  skierował je do podmiotu, który nie mieści się w zakresie podmiotowym, bowiem w rozpoznawanej sprawie stroną była spółka, a nie jej prawny reprezentant – prezes zarządu.

W rozpoznawanej sprawie stroną postępowania była sama spółka – osoba prawna, która oczywiście działa przez swoje organy, ale te organy nie są stroną postępowania w sprawie. Członek zarządu spółki nie był w rozpoznawanej sprawie ani podatnikiem, ani płatnikiem, ani inkasentem lub ich następcą prawnym, ani osobą trzecią.

W związku z powyższym, w świetle art. 262 § 1 i art. 133 § 1 ordynacji podatkowej nie było dopuszczalne nałożenie na niego kary porządkowej.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com