Jeżeli cena za towar została określona bez ustaleń dotyczących VAT, cena ta powinna zostać uznana za cenę obejmującą VAT – VAT

Zgodnie z art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE (dyrektywa VAT) w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74–77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia. Natomiast zgodnie z art. 78 tej dyrektywy do podstawy opodatkowania wlicza się następujące elementy: podatki, cła, opłaty i inne należności, z wyjątkiem samego VAT oraz koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy”. Podmioty gospodarcze zawarły szereg umów. Po ich zrealizowaniu, w wyniku kontroli organ podatkowy stwierdził, że działalność wykonywana przez dostawcę towarów posiadała cechy działalności gospodarczej w związku z czym czynności dokonywane przez tą spółkę zostały opodatkowane VAT.  Czy w sytuacji, gdy cena za towar została ustalona przez strony bez żadnej wzmianki dotyczącej VAT, a dostawca tego towaru został uznany za podmiot zobowiązany z tytułu VAT w związku z czynnością podlegającą opodatkowaniu, cena ustalona powinna być uznana za cenę obejmującą już VAT czy też cenę z wyłączeniem VAT, do której należy doliczyć ten podatek?

Zdaniem Trybunału wyrażonym w wyroku z dnia 7 listopada 2013 r. w połączonych sprawach  C-249/12 (Corina-Hrisi Tulică) i C-250/12 (Călin Ion Plavoşin) „zgodnie z zasadą ogólną ustanowioną w art. 73 dyrektywy VAT podstawę opodatkowania odpłatnych dostawy towarów lub świadczenia usług stanowi świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane z tego tytułu przez podatnika. Owo świadczenie wzajemne jest zatem wartością subiektywną, czyli rzeczywiście otrzymaną, a nie wartością oszacowaną według kryteriów obiektywnych. Zasada ta powinna być stosowana zgodnie z podstawową zasadą rzeczonej dyrektywy, według której system VAT zmierza do obciążenia podatkiem jedynie końcowego konsumenta”. Zatem gdy umowa sprzedaży została zawarta bez żadnej wzmianki dotyczącej VAT a dostawca tego towaru jest osobą zobowiązaną z tytułu VAT należnego w związku z czynnością podlegającą opodatkowaniu, ustalona cena, w przypadku gdy dostawca nie może odzyskać od nabywcy VAT, którego żąda organ podatkowy, powinna być uznana za cenę obejmującą już VAT.

Kategorie: VAT.