Jakie skutki podatkowe ma przejęcie udziałów postępowaniu egzekucyjnym w zamian za wierzytelności pożyczkowe

Nabycie przez wierzyciela udziałów w spółce poprzez ich przejęcie na własność wierzyciela w trybie zaspokojenia wymagalnych roszczeń z tytułu umów pożyczek zabezpieczonych zastawem rejestrowym na udziałach i zaliczenie wartości przejętych udziałów na poczet spłaty wierzytelności pożyczkowych w części dotyczącej naliczonych odsetek od wierzytelności pożyczkowej – należy uznać za ich otrzymanie, co skutkować będzie powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w tym zakresie.

W przypadku konieczności ustalenia części wartości nabytych udziałów przypadającej na odsetki należy wskazać, że podstawą alokacji może być umowa, w której strony a priori przewidziały wycenę poszczególnych składników przenoszonego portfela. W razie braku postanowień umownych organy mogą:

  • kierować się proporcją, w jakiej poszczególne składniki wierzytelności pozostają wobec jej sumy (tak np. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w postanowieniu z dnia 19 czerwca 2006 r., 1472/ROP1/423-121-184/06/AJ), lub korzystniej dla podatnika
  • w pierwszej kolejności zarachować cenę na poczet należności głównej – części kapitałowej (tak np. Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w postanowieniu z dnia 22 grudnia 2005 r.,1471/DPD1/42394/05/SG).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.