Jakie są skutki sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego?

Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.
   
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Zakres wspomnianego zwolnienia jest ograniczony. Dokonując oceny, czy zwolnienie to ma zastosowanie, należy zwrócić uwagę na trzy aspekty: przedmiot transakcji, cel nabycia nieruchomości przez nabywcę oraz podstawę prawną zbycia. Treść analizowanego zwolnienia podatkowego wskazuje, że jego zakresem objęte są wyłącznie przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Przepis art. 2 ust. 4 powołanej ustawy w zakresie definicji gospodarstwa rolnego odsyła do ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z nią, gospodarstwem rolnym jest  obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Zgodnie z art. 1 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy przysługuje tym podatnikom, którzy sprzedają nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego nabywcom zamierzającym nadal użytkować te nieruchomości na cele rolnicze. Przyjmuje się przy tym, że o utracie lub zachowaniu rolnego charakteru zbywanej nieruchomości decyduje jej przyszłe przeznaczenie przez nabywcę (wyrok NSA z 13 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1198/10  i z dnia 9 kwietnia 2010 r., sygn. akt II FSK 2097/08).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.