Jakie są skutki podatkowe nabycia nakładów na wybudowanie budynku?

Wydatki poniesione na nabycie nakładów poniesionych na wybudowanie budynku przez osobę trzecią na cudzym gruncie stanowią wydatki na nabycie środka trwałego (budynku).

Spłata przez podatnika nakładów na budynek poniesionych przez osobę trzecią na gruncie podatnika oznacza, że podatnik stanie się właścicielem nowego środka trwałego.  Wydatki na nabycie środków trwałych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, dokonane zgodnie z przepisami art. 16a – 16o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., z uwzględnieniem art. 16. Powyższa spłata będzie zatem wynagrodzeniem należnym osobie trzeciej w związku z rozliczeniem nakładów na cudzym gruncie, a wiec będzie stanowić „wydatki” podatnika na nabycie od osoby trzeciej nakładów. Wydatki te nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Wydatki te mogą być jednak zaliczone do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Pogląd taki – w opinii ISP prawidłowy – wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 31 października 2013 r. (IPPB1/415-822/13-/EC). Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 29 stycznia 2015 r. (ILPB3/423-574/14-2/EK) wyraził pogląd zbieżny: “W związku z tym koszty nabycia (koszty zwrotu nakładów) będą zaliczane w koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne. Jak wskazano w stanie faktycznym zwrot nakładów będzie następował okresowo w czasie trwania umowy najmu i końcowo (jeśli będzie taka potrzeba) po zakończeniu najmu. Przyjmując, że okresem rozliczeniowym zwrotu nakładów będzie miesiąc, wówczas w pierwszym miesiącu Spółka powinna wprowadzić środek trwały do ewidencji oraz naliczyć odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej w wysokości kwoty zwróconych w tym miesiącu nakładów. W kolejnych miesiącach wartość początkowa powinna być powiększana o kwotę zwróconych nakładów w danym miesiącu. Skoro bowiem wartością początkową środka trwałego jest cena nabycia i cena ta ulega podwyższeniu (zapłata kolejnej części zwrotu nakładów stanowi nabycie kolejnej części składowej środka trwałego), to należy podwyższyć tę wartość początkową. Analogiczne zasady będą dotyczyły zwrotu nakładów obejmujących ulepszenie środka trwałego.”

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.