Jak należy rozumieć „procesy metalurgiczne” w ustawie o podatku akcyzowym? – Akcyza

Odpowiedź na to pytanie jest o tyle zawiła, ze niewynikająca wprost z ustawy o podatku akcyzowym. W przypadku wyrobów węglowych i wyrobów gazowych zwalnia ona z podatku czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są te wyroby, jednakże (w przeciwieństwie do procesów mineralogicznych – ich nie definiuje.

Warto w tym miejscu więc wskazać na interpretacje indywidualne Ministra Finansów. W interpretacji z dnia 27 lutego 2012 r. (ILPP3/443-106/11-6/TW) wskazał on, że proces polegający na:

  • obróbce plastycznej stali na gorąco, tj. następuje nagrzewanie stali do temperatury kucia w paleniskach koksowych,
  • obróbce termicznej stali, gdzie nagrzanie detali w paleniskach ogrzewanych koksem powoduje hartowanie, oksydowanie

spełnia wymóg uznania za proces metalurgiczny. Z kolei w interpretacji indywidualnej z dnia 15 lutego 2012 r. (ILPP3/443-100/11-3/TK) Minister Finansów uznał za prawidłowe następujące stanowisko podatnika: „ustawa o podatku akcyzowym (ani też przepisy wykonawcze do tej ustawy) nie definiują pojęcia procesu metalurgicznego ani też redukcji chemicznej (tak jak ma to miejsce np. w przypadku procesów mineralogicznych). Dlatego też w celu dokonania prawidłowej wykładni tych terminów należy posiłkować się definicjami potocznymi, słownikowymi, używanymi w danej branży. I tak, zgodnie ze słownikiem języka polskiego metalurgia to „dział przemysłu zajmujący się produkcją metali”. Z podobną definicją mamy do czynienia w internetowym słowniku języka polskiego(http://sjp.pwn.pl/szukaj/metalurgiczny), gdzie metalurgia jest definiowana jako:

  1. nauka o metodach wytwarzania metali z rud, o sposobach ich oczyszczania i dalszej obróbki;
  2. dział przemysły zajmujący się produkcją metali.

Natomiast redukcja (wg http://pl.wikipedia.org/wiki/Redukcja_(chemia)) oznacza „proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego na niższy stopień utlenienia. Każdej redukcji musi towarzyszyć utlenienie. (…). W praktyce, daną reakcję nazywamy reakcją redukcji (zwłaszcza w chemii organicznej), gdy struktura głównego substratu i głównego produktu różnią się tylko tym, że jedna grupa lub pojedynczy atom zmniejszył w jej wyniku swój stopień utlenienia, kosztem utlenienia, zwykle nieorganicznego, prostego związku zwanego w tym przypadku środkiem redukującym. Redukcja związków metali zawartych w ich rudach jest podstawową przemysłową metodą otrzymywania wielu metali. Redukcję przeprowadza się np. za pomocą węgla (#8594; wielki piec)”.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że zużycie Koksu dokonywane w procesach technologicznych stosowanych przez niego (Technologia produkcji miedzi wykorzystująca piece szybowe i technologia produkcji miedzi wykorzystująca piec zawiesinowy – przyp. aut.) – służących produkcji metali dokonywane jest w pełni w procesach metalurgicznych jak i redukcji chemicznej (co dotyczy dodatkowo technologii przetopu wykorzystującej piec zawiesinowy).”.

Tym niemniej pojęcie procesu metalurgicznego nie zostało zdefiniowane w powyższych interpretacjach w sposób wyczerpujący i, w ocenie autora, może ono objąć szereg innych procesów obróbki i przeróbki metali.