Istota usługi pośrednictwa – wyrok NSA z dnia 26 czerwca 2013 r. – VAT

Obok modelu refakturowania występuje również model sprzedaży usług przy udziale pośrednika. W takim modelu stroną umowy sprzedaży z konsumentem jest usługodawca, a nie pośrednik. Natomiast pośrednik świadczy na rzecz usługodawcy (konsumenta) usługę pośrednictwa.

Dla osób świadczących usługi pośrednictwa podstawę opodatkowania stanowi kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi, pomniejszona o kwotę podatku. Przy usłudze pośrednictwa pośrednik działała w imieniu i na rzecz usługodawcy (konsumenta). Model ten nie dotyczy zatem pośredników, którzy działają we własnym imieniu, ale na rzecz usługodawcy – w takim przypadku ma zastosowanie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. dotyczący refakturowania.

Zgodnie ze stanowiskiem NSA wyrażonym w wyroku z dnia 26 czerwca 2013 r. (sygn. I FSK 922/12) dotyczącym usługi pośrednictwa „istotą i celem tych usług jest skojarzenie dwóch stron i doprowadzenie do zawarcia umowy między użytkownikiem a instytucją finansową. Spółka nie jest stroną umowy dotyczącej produktu finansowego i jej działalność różni się od typowych świadczeń umownych wykonywanych przez strony tych umów. Celem jej działalności jest uczynić wszystko co niezbędne, by dwie strony zawarły umowę, przy czym spółka (pośrednik) nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy. Działanie takie, zdaniem Sądu, wyczerpuje znamiona pojęcia „pośrednictwo”, a nie, jak twierdzi organ „marketingu”, który jest działaniem mającym na celu poznanie potrzeb konsumentów, ustalenie wielkości produkcji oraz metod dystrybucji, sprzedaży i reklamy towarów.”

Na usługę pośrednictwa wykonywaną przez kontrahenta składają się przykładowo poniżej opisane czynności:

  • wskazywanie konsumentowi danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy,
  • kontaktowanie się z usługodawcą (konsumentem) i negocjowanie w imieniu i na rzecz konsumenta (usługodawcy) warunków świadczeń wzajemnych.

Celem usługi pośrednictwa jest uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy. Obrazowo ujmując czynności pośrednika można wskazać, że jego działania polegają na kojarzeniu ze sobą dwóch stron umowy (usługodawcy i konsumenta).

źródło

Kategorie: VAT.