Istnienie obiektu budowlanego a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości – PN

Art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi podstawową zasadę momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. Takimi okolicznościami będzie m.in. zakup nieruchomości, nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Po zaistnieniu zdarzeń, mających wpływ na podstawę opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły przesłanki uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego. Z kolei art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza istotną różnicę. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. W tym szczególnym przypadku okolicznością uzasadniającą powstanie obowiązku podatkowego jest istnienie budynku lub budowli. Obiekty zaczynają istnieć, po ich wybudowaniu, co sprowadza się do stwierdzenia, iż szczególny przypadek jakim jest art. 6 ust. 2 ma miejsce wyłącznie w przypadku nowo wybudowanych budynków lub budowli, wcześniej nieistniejących.

W przypadku przebudowy budynku nowe powierzchnie podlegają zgłoszeniu do opodatkowania podatkiem od nieruchomości zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. od miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce zdarzenia. Co do zasady obowiązek podatkowy będzie powstawał od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie wydane zaświadczenia o zakończeniu robót budowlanych przez inspektora nadzoru budowlanego. Wskazać również należy, że art. 6 ust. 2 wyżej wskazanej ustawy nie odnosi się do budynków już istniejących, poddanych np. kapitalnemu remontowi. Dotyczy on tylko nowych budynków i budowli, a okolicznością decydującą o powstaniu obowiązku podatkowego jest istnienie budynku czy budowli. Ta okoliczność powstaje wraz z wybudowaniem budynku lub budowli.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com