Formy wskazywania na fakturze korygującej różnic kwotowych – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 31 października 2013 r., nr IPPP1/443-809/13-2/JL rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie formy wskazywania na fakturze korygującej różnic kwotowych pomiędzy wskazanymi w fakturze pierwotnej kwotami w wysokości błędnej i prawidłowej.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Spółka R. (dalej jako Spółka) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wystawia faktury korygujące. Konieczność wystawiania faktur korygujących wynika w szczególności z następujących przyczyn: błędny rabat, błędna cena, błędna ilość, błędna nazwa, adres, zwrot towaru np. w wyniku wady produktu, niewłaściwego doradztwa technicznego, błędnego zamówienia. Spółka wystawia faktury, w tym faktury korygujące, przy zastosowaniu systemu księgowego SAP. Obecnie Spółka rozważa modyfikację stosowanego do tej pory wzoru faktur korygujących celem poprawienia czytelności tych dokumentów. Dla wszystkich rodzajów faktur korygujących Spółka posługiwać się będzie jednym wzorem dokumentu. Jeśli chodzi o wskazanie różnic pomiędzy kwotami wskazanymi na fakturze pierwotnej w wysokości błędnej a kwotami w wysokości prawidłowej, nowy wzór faktury korygującej przewiduje: każdorazowo wykazanie pozycji sprzed korekty i po korekcie (w obu przypadkach dotyczy to ilości jednostkowych opakowań, ceny jednostkowej, upustu, wartości netto, stawki VAT),a dodatkowo następujące pozycje: „Wartość zmniejszenia/zwiększenia sprzedaży netto”, „Zmniejszenie/zwiększenie podatku należnego”, „Wartość zmniejszenia/zwiększenia sprzedaży brutto”.

Zdaniem organu wymogi w zakresie wskazywania różnic pomiędzy kwotami wskazanymi na fakturze pierwotnej w wysokości błędnej i w wysokości prawidłowej, uzależnione są od przyczyny wystawienia faktury korygującej. W przypadku faktury korygującej dokumentującej udzielenie rabatu, na fakturze tej wykazać należy kwotę i rodzaj udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego. Zdaniem organu takie same zasady dotyczą faktury korygującej wystawianej w przypadku zwrotu towaru sprzedawcy. W przypadku podwyższenia ceny w fakturze korygującej należy wykazać kwotę podwyższenia podatku należnego. Natomiast w przypadku faktury korygującej wystawianej w wyniku stwierdzenia pomyłek w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, powinna zostać wykazana prawidłowa treść korygowanych pozycji, w tym kwoty w wysokości prawidłowej, lub różnica między odpowiednimi kwotami wskazanymi pierwotnie w wysokości omyłkowej i w wysokości prawidłowej.

Biorąc pod uwagę powyższe organ podatkowy stanął na stanowisku, że opisu modelu faktury korygującej w części dotyczącej wykazywania różnic pomiędzy kwotami wskazanymi na fakturze pierwotnej w wysokości błędnej a kwotami w wysokości prawidłowej we wskazanym zakresie spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r., w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Spółka zamierza w wystawianych fakturach korygujących wykazywać każdorazowo pozycje sprzed korekty i po korekcie (w obu przypadkach dotyczy to ilości jednostkowych opakowań, ceny jednostkowej, upustu, wartości netto, stawki VAT), wartość zmniejszenia/zwiększenia sprzedaży netto, zmniejszenie/zwiększenie podatku należnego oraz wartość zmniejszenia/zwiększenia sprzedaży brutto. Organ podkreślił, że faktura korygująca przedstawiona przez Spółkę we wniosku zawierała będzie w swojej treści wszelkie niezbędne dane dotyczące wykazywania różnic pomiędzy kwotami wskazanymi na fakturze pierwotnej w wysokości błędnej a kwotami w wysokości prawidłowej, których wymagają przepisy cyt. rozporządzenia.
Reasumując, w ocenie organu, model faktury korygującej przedstawiony przez Spółkę, spełniający wymagania w zakresie wykazywania różnic pomiędzy kwotami wskazanymi na fakturze pierwotnej w wysokości błędnej a kwotami w wysokości prawidłowej, o których mowa w przepisach ww. rozporządzenia – przy spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w tych przepisach – będzie prawidłowy.

Kategorie: VAT.