Faktury uproszczone dokumentujące sprzedaż zwolnioną – VAT

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie nowe art. 106a-106q ustawy o podatku od towarów i usług regulujące kompleksowo zasady fakturowania oraz nowe rozporządzenie wykonawcze Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.

Rozporządzenie to określa sytuacje, w których podatnicy mogą wystawić faktury uproszczone tj. faktury zawierające węższy zakres danych niż określony w art. 106e Ustawy. Zgodnie z § 3 pkt 1-3 tego rozporządzenia, podatnik może udokumentować fakturą uproszczoną:

1) dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 tej ustawy. Faktura podatkowa dokumentująca tę czynność zawiera co najmniej następujące dane:

 • datę wystawienia;
 • numer kolejny;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi;
 • kwotę należności ogółem;
 • wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu Dyrektywy 112 lub innej podstawy prawnej, na podstawie której podatnik stosuje zwolnienie od podatku od towarów i usług.

2) świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy. Faktura dokumentującą tę czynność zawiera co najmniej następujące dane:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
 • nazwę usługi,
 • kwotę, której dotyczy dokument;

3) dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Faktura dokumentująca tę czynność zawiera co najmniej następujące dane:

 • datę wystawienia;
 • numer kolejny;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi;
 • kwotę należności ogółem.

źródło

Kategorie: VAT.