Elementy istotne umowy zlecenia

Umowa zlecenie jest umową uregulowaną przepisami art. 734 – 751 Kodeksu cywilnego. W myśl art. 734 Kodeksu cywilnego przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Umowa zlecenia jest umową starannego działania. Ważne jest zatem staranne i sumienne wykonywanie powierzonych zadań, a nie ich efekt. W przypadku umowy zlecenia zleceniobiorca ma obowiązek informować zleceniodawcę o przebiegu wykonywania umowy, a na zakończenie przedstawić mu sprawozdanie z jej wykonania.

Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia przysługuje zleceniobiorcy za samo staranne działanie, nie zaś za jego rezultat. W przypadku tego rodzaju umów brak jest obowiązku podporządkowania służbowego zleceniobiorcy i stosowania się do poleceń zleceniodawcy. Zadania określone w umowie zlecenia co do zasady wykonywane są osobiście. Dopuszczalne jest ich przekazanie do wykonania innej osobie, gdy wynika to z umowy, zwyczajów, albo jest konieczne w zaistniałych okolicznościach. Zawierając umowę zlecenia zleceniobiorca nie staje się pracownikiem. Oznacza to, że nie podlega on ochronie prawnej, jakiej podlegają pracownicy. W szczególności do zleceniobiorców nie mają zastosowania regulacje dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie przysługuje im urlop wypoczynkowy, prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, chyba że prawa takie zostaną określone w zawartej umowie.

Dodatkowo należy wskazać, że zleceniobiorcy nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie. Zleceniodawca powinien zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia wraz z odsetkami ustawowymi; powinien także zwolnić zleceniobiorcę od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym. Jeżeli wykonanie zlecenia wiąże się z poniesieniem wydatków, zleceniodawca obowiązany jest na żądanie zleceniobiorcy udzielić mu zaliczki. Wynagrodzenie zleceniobiorcy należne jest dopiero po wykonaniu zlecenia.

Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę zlecenia w każdym czasie. Powinien on zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które ten poniósł w celu należytego wykonania zlecenia. Prawo wypowiedzenia umowy przysługuje również zleceniobiorcy. W przypadku gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie odpowiada za powstałą szkodę.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com