Dowody wykorzystane w toku postępowania podatkowego pochodzące z postępowania karnego niezakończonego prawomocnym wyrokiem

Zgodnie z art. 181 Ordynacji podatkowej dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacja zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem art. 284a §  3, art. 284b § 3 i art. 288 § 2 tej ustawy, oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Jednakże czy dopuszczalność wykorzystania w postępowaniu podatkowym materiałów i dowodów zgromadzonych w postępowaniu karnym jest uzależniona od zakończenia postępowania karnego prawomocnym wyrokiem?

Przywołany przepis Ordynacji podatkowej w sposób jednoznaczny przesądza o dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu podatkowym m.in. materiałów i dowodów zgromadzonych w postępowaniach karnych i jednocześnie nie uzależnia tej możliwości od zakończenia postępowania karnego prawomocnym wyrokiem. W związku z powyższym nawet jeżeli postępowanie karne, z którego pochodzą wykorzystane w toku postępowania podatkowego dowody nie zostało jeszcze zakończone wyrokiem (np. zostało zawieszone), organ podatkowy ma prawo oprzeć swoje rozstrzygnięcie na tych dowodach.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com