Dostawa produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego – VAT

Z dniem 1 października 2013 r. weszły w życie zmiany dotyczące dostawy produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego. zwolnionych od podatku od towarów i usług.  I tak zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. W stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 września 2013 r. dostawę tych produktów mógł dokonać tylko ich producent.

W wyniku nowelizacji rozszerzono krąg podmiotów, które mogą dokonać zwolnionej dostawy produktów spożywczych – nie są to już tylko producenci tych produktów spożywczych ale także inne podmioty, które dokonują ich dostawy.

Jednakże zwolnienia, o którym mowa nie stosuje się jeżeli określenie przeznaczenia otrzymanych przez organizacje pożytku publicznego towarów nie jest możliwe na podstawie prowadzonej przez te organizacje dokumentacji lub wykorzystania otrzymanych przez organizacje pożytku publicznego towarów nastąpiło na cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Kategorie: VAT.