Dostawa gruntu oraz budynku na nim wniesionego mogą stanowić oddzielne czynności na gruncie VAT

Podmiot gospodarczy zamiesza dokonać dostawy gruntu wraz z budynkiem, przy czym budek ten nie został nabyty przez zbywcę jak i nie ponosił on wydatków na jego ulepszenie. Budynek był administrowany i użytkowany przez Spółdzielnię i stanowił on składnik jej majątku.  Dostawa nie będzie dokonywana w ramach tzw. pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od tego podatku dostawą budynku, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowali lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Czy w takiej sytuacji dostawa nieruchomości gruntowej oraz budynku nie będzie podlegała podatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Nierozłączność gruntu i budynku, który nie stanowi odrębnego przedmiotu własności nie oznacza, że dla ustalenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dostawę gruntu zawsze należy traktować jako jednorodną dostawę z budynkiem. Na gruncie podatku od towarów i usług  dostawa gruntów oraz budynków to różne dostawy. Art. 29 ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Przepis ten ma zastosowanie wówczas, gdy podatnik w ramach jednej transakcji dokonuje dostawy dwóch różnych towarów budynku oraz gruntu, z którym budynek ten jest nierozerwalnie związany. Jednakże w omawianym przypadku, podmiot gospodarczy dokonuje dostawy jedynie gruntu, ponieważ budynek na nim się znajdujący został wniesiony przez nabywcę. Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 10 stycznia 2013 r. (I FSK 310/12) „uniezależnienie treści dostawy towarów od treści cywilnoprawnej sprzedaży pozwala bowiem na tego rodzaju wydzielenie z całości czynności prawnej takiego jej fragmentu, który może być uznany za dostawę”. W konsekwencji nie można też uznać, że przedmiotem opodatkowania pozostaje wartość całej transakcji (grunt oraz budynek), jeżeli cena zbycia została tak skalkulowana, że nie obejmuje wartości budynku. Dlatego też dostawa gruntu w omawianym przypadku nie będzie zwolniona z podatku od towarów i usług.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.