Doręczanie pism osobom prawnym przez organy podatkowe

Formy, w jakich dopuszczalne jest doręczenie korespondencji podatnikom przez organy podatkowe, sprecyzowane zostały w Rozdziale 5 Ordynacji podatkowej – Doręczenia. W myśl art. 151 Ordynacji podatkowej, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej pisma doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności – osobie upoważnionej do odbioru korespondencji.  Przepisy art. 146, art. 148 § 2 pkt. 1 oraz art. 150 stosuje się odpowiednio. Odpowiednie zastosowanie w tym przypadku art. 150 Ordynacji podatkowej uprawnia organ (a nawet więcej – zobowiązuje organ, gdyż jest on obowiązany doręczyć decyzję stronie, czyli wprowadzić ją do obrotu prawnego) do przekazania np. decyzji Spółce za pośrednictwem poczty.

Miejscem doręczania pism jednostkom organizacyjnym i osobom prawnym jest więc co do zasady lokal ich siedziby lub miejsce wykonywania działalności. Z uwagi na użycie przez ustawodawcę łącznika „lub”, wyrażającego alternatywę łączną, wyżej wymienione miejsca należy uznać za równorzędne co do stosowania i skuteczności doręczeń. Artykuł 151 Ordynacji podatkowej, traktując o „lokalu siedziby”, nawiązuje do konkretnego adresu, który może wynikać z Krajowego Rejestru Sądowego, o ile określony podmiot podlega wpisowi do tego rejestru.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com