Dojazd do pracy służbowym samochodem

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 31 marca 2013 r., nr ILPB1/415-39/14-2/AMN rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik zamierza powierzyć pracownikom, samochody służbowe do wyłącznego korzystania na podstawie umowy cywilnoprawnej powierzenia mienia z obowiązkiem zwrotu. Pracownicy, którym zostaną powierzone samochody służbowe, będą mogli używać je również do celów prywatnych. Szczegółowe zasady i warunki używania przez pracowników samochodów służbowych, w tym również do celów prywatnych, zostaną określone w wyżej wymienionej umowie cywilnoprawnej. Pracownicy w celu dotarcia do miejsca pracy będą odbywali ww. samochodami przejazdy z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem.

Organ podatkowy uznał, że w świetle powyższego, należy stwierdzić, że przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca gwarantującego stały nadzór nad samochodem służbowym (miejsca parkowania) do siedziby spółki lub innego miejsca wykonywania pracy – o ile nie służą ich osobistym celom, lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych – nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem zdaniem organu ich wartości nie można uważać za przychód pracownika ze stosunku pracy w sytuacji, gdy przejazdy oraz parkowanie stanowią realizację celu służbowego jakim jest dbałość o powierzone mienie wyrażające się poprzez parkowanie samochodu służbowego w miejscach gwarantujących stały nadzór nad samochodem w celu wykonywania przez pracownika obowiązków służbowych.

Reasumując, należy więc stwierdzić, że przydzielenie samochodu służbowego pracownikom do używania go w celach wykonywania wszelkich czynności służbowych oraz zobowiązanie pracownika do parkowania samochodu w miejscu jego zamieszkania lub jego najbliższej okolicy gwarantującym bezpieczeństwo samochodu, a tym samym stałą gotowość do użytkowania i osiągania przychodu, wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku, nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku pracy. W konsekwencji przejazdy z oraz do miejsca gwarantującego stały nadzór na samochodem służbowym (miejsca parkowania) nie będą również generowały przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu. Przejazdy te bowiem będą stanowiły realizację celu służbowego jakim jest dbałość o powierzone mienie wyrażająca się poprzez parkowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania lub jego najbliższej okolicy. Tym samym podatnik jako płatnik nie będzie obowiązany do wypełnienia dyspozycji art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.