Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe z chwilą ponownego zgłoszenia – ZUS

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby fizyczne, które na obszarze RP są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osobami z nimi współpracującymi obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. W myśl art. 11 ust. 2 osoby prowadzące taką działalność podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na ich wniosek. Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony, z zastrzeżeniem, że objęcie następuje od dnia wskazanego we wniosku tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. W pozostałych przypadkach objęcie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom. Zatem osoba podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, pod warunkiem opłacenia w terminie składek należnych na to ubezpieczenie.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com