Delegowanie członka rady nadzorczej do wykonywania czynności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z dotyczącym spółki akcyjnej art. 383 §  1 Kodeksu spółek handlowych  do kompetencji rady nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Możliwość delegowania członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu nie została przewidziana w przepisach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednakże przyjmuje się, że istnieje taka możliwość na zasadzie swobody umów. Przy tym, ze względu na art. 214 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, możliwość delegacji członka rady nadzorczej powinna być wyraźnie określona w umowie spółki, w szczególności poprzez opisanie stanów faktycznych, kiedy może być wykonywana.