Definicja targowiska dla potrzeb opłaty targowej – Opłaty lokalne

Zgodnie z art. 15  ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem sprzedaży dokonywanej…

37. Definicja targowiska dla potrzeb opłaty targowej