Definicja spółki zagranicznej oraz zagranicznej spółki kontrolowanej od dnia 1 stycznia 2015 r.

W dniu 15 kwietnia 2014 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten wprowadza definicję zagranicznej spółki. Pojęcie to będzie oznaczało:

  • osobę prawną,
  • spółkę kapitałową w organizacji,
  • jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
  • spółkę niemającą osobowości prawnej, która –  zgodnie z przepisami prawa podatkowego innego państwa na terytorium którego znajduje się jej siedziba lub zarząd – jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania

– nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik podlegający pełnemu obowiązkowi podatkowemu będzie posiadał udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestniczenia w zysku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych będzie rozróżniała spółki zagraniczne oraz spółki zagraniczne kontrolowane. Kontrolowaną spółką zagraniczną będzie spółka zagraniczna:

  1. mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (obecnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych) albo
  2.  mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo UE nie zawarła umowy międzynarodowej – stanowiących podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
  3. spełniająca łącznie następujące warunki:
  • w spółce tej podatnik objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym będzie posiadał nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub w organach stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  • co najmniej 50% przychodów zagranicznej spółki osiągniętych w roku podatkowym pochodziło będzie z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  • co najmniej jeden rodzaj przychodów z wymienionych w lit. b, uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę, podlegał będzie w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki 19%, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich.

Regulacja ma wejść w życie w dniu 1 stycznia 2015 r.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.