Czy zrealizowane różnice kursowe związane z kosztem nie będącym kosztem podatkowym są kosztem uzyskania przychodu?

Nie ma prawnej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zrealizowanych różnic kursowych związanych z kosztami niestanowiącymi kosztów uzyskania przychodów.
 
Stosownie do art. 15a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. W świetle art. 15a ust. 3 tej ustawy, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość m.in. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Aby różnice kursowe były kosztem uzyskania przychodów, muszą być związane np. z poniesionym kosztem uzyskania przychodów. Skoro zatem wydatek, z którym różnice kursowe są związane, nie jest kosztem podatkowym, to różnice kursowe powstałe w związku z takim wydatkiem również nie będą kosztem podatkowym. Zatem nie ma prawnej możliwości – na gruncie podatkowym – zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów różnic powstałych w takim przypadku. Różnice kursowe dzielą zatem w takim przypadku los wydatku, z którym są związane.

Możliwość zaliczenia różnic kursowych związanych z wydatkami niebędącymi kosztami uzyskania przychodów do kosztów podatkowych była przedmiotem interpretacji organów podatkowych, niekorzystnych dla podatników, tj. odmawiających podatnikom prawa zaliczenia takich różnic kursowych do kosztów (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 czerwca 2010 r., IBPBI/2/423-834/10/PK, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2010 r., ILPB3/423-49/10-3/EK).

Różnice kursowe – stanowiące koszty uzyskana przychodu – mogą natomiast powstać od własnych środków w walutach obcych, w przypadku gdy wystąpi różnica wartości waluty obcej w dacie wpływu tej waluty i jej wypływu w związku z zapłatą składki członkowskiej (art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy). Powstałe w ten sposób różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe lub koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.