Czy zagraniczne odszkodowanie stanowi dochód podlegający zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? – PIT

Zgodnie z art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody – z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Przedstawiony przepis ustanawia zasadę powszechności opodatkowania dochodów osób fizycznych podatkiem dochodowym. Opodatkowaniu podlegają więc wszelkiego rodzaju dochody – za wyjątkiem dochodów i przychodów wymienionych głównie w art. 21 powołanej ustawy. Zwolnione z podatku dochodowego są również m.in. odszkodowania i zadośćuczynienia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt  3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 tejże ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń. Dotyczy to m.in. podatników osiągających przychody z innych źródeł.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. wolne od podatku dochodowego są  inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień:

  • otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

W świetle powyższego należy uznać, że otrzymane odszkodowanie stanowić będzie dochód, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Odszkodowanie otrzymane z zagranicy  podlega jednak  zwolnieniu z podatku na podstawie art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

Odszkodowanie zasądzone przez sąd jednego z krajów unijnych jest objęte zwolnieniem od opodatkowania na terytorium RP, tak jak ma to miejsce w przypadku zasądzania takich kwot przez sądy polskie (przy spełnieniu warunków, o których mowa w powołanym przepisie).

Zgodnie z powołaną ustawą zwolnieniem objęte są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie. Zatem w przepisie tym nie ma  mowy o polskich sądach i nie ma podstaw do uznania, ze środki wypłacone na podstawie ugody sądu zagranicznego nie korzystają ze zwolnienia od opodatkowania. Przepis wskazuje jedynie, że odszkodowanie (zadośćuczynienie) ma być przyznane w drodze ugody sądowej. Bez znaczenia pozostaje zatem fakt, że zostało one określone w drodze ugody zawartej przed sądem zagranicznym.

Zgodnie z ustawą z dnia  26 lipca 1991 r. wolne od podatku dochodowego są również otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie. Z powołanego przepisu również nie wynika, że chodzi jedynie o odszkodowania i zadośćuczynienia wypłacone na podstawie polskich przepisów.

Kategorie: PIT.