Czy z tytułu przejęcia spółki komandytowo akcyjnej przez jej akcjonariusza powstanie przychód w spółce przejmującej

Żaden przepis powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wskazuje, że przejęcie majątku spółki osobowej przez spółkę kapitałową w wyniku połączenia przez przejęcie rodzi przychód podatkowy. Gdyby wolą ustawodawcy było włączenie takiego zdarzenia prawnego (jakim jest łączenie się spółki kapitałowej z osobową) do zdarzeń rodzących skutki podatkowe na gruncie tej ustawy, musiałoby ona znaleźć wyraźnie odzwierciedlenie w przepisach tej ustawy. Połączenie przez przejęcie przez spółkę kapitałową spółki komandytowo akcyjnej nie będzie prowadziło do powstania po stronie spółki kapitałowej przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Spółka przejmująca (dotychczasowy akcjonariusz) nie uzyska trwałego, definitywnego i bezzwrotnego przysporzenia majątkowego w wyniku przejęcia majątku spółki przejmowanej. W tym przypadku nastąpi „zamiana” posiadanych akcji w spółce przejmowanej na przejmowany majątek. W tej części, w jakiej wartość przejmowanego majątku odpowiada ustalonej wartości praw wynikających z akcji spółki przejmowanej, nie powstanie w spółce przejmującej przychód do opodatkowania.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 lutego 2010 r. (sygn. ILPB3/423-1097/09-2/KS) oraz z dnia 27 lipca 2009 r. (sygn. ILPB3/423-314/09-8/MM). Pogląd ten wyraził także WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 12 lutego 2014 r. (I SA/Wr 2032/13): „(…) Przypomnieć jednak trzeba, że w opisanym stanie faktycznym skarżąca była akcjonariuszem SKA, przejmując zatem całość majątku SKA przejęła także tę jego cześć, która ma odzwierciedlenie w posiadanych akcjach. Tym samym w majątku skarżącej następuje prosta zamiana posiadanych akcji na przejmowany majątek SKA. Zmiany te zostaną odnotowane w bilansach spółki jako zamiana wartości praw majątkowych inkorporowanych w uprzednio posiadanych akcjach na przejmowaną cześć majątku odpowiadającego wartości tych akcji.
Zatem w tej części, w jakiej wartość przejmowanego majątku odpowiada ustalonej w odrębnych procedurach wartości praw wynikających z akcji spółki przejmowanej, które posiada skarżąca, nie powstanie po stronie skarżącej przychód do opodatkowania, gdyż wbrew poglądowi przedstawionemu w indywidualnej interpretacji przez organ podatkowy po stronie skarżącej nie wystąpi żadne definitywne przysporzenie. Zmianie ulegną jedynie zapisy w księgach rachunkowych skarżącej. Pomijając ten aspekt sprawy organy podatkowe naruszyły także przepisy art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, co uzasadniało uchylenie zaskarżonej interpretacji.”

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.