Czy wyrobami akcyzowymi są wszystkie wyroby zawierające w swoim składzie alkohol etylowy? – Akcyza

Wbrew pozorom kwestia ta może nie być oczywista. Zgodnie bowiem z art. 93 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

  1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
  2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
  3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Jednakże przepisu tego nie należy odczytywać samodzielnie, ale w związku z przedmiotem opodatkowania z art.1 ust. 1, definicją wyrobów akcyzowych z art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz poz. 43 zał nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z nimi opodatkowaniu podlegają wyroby akcyzowe. Wyrobami tymi są zaś wyłącznie wyroby wymienione w Załączniku nr 1. Załącznik ten wymienia niektóre kategorie wyrobów zawierających alkohol etylowy wprost, natomiast w poz. 43 wymienia „bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy – Alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj.”.
W związku z tym wydaje się, ze należy rozróżnić dwie sytuacje:

  1. opodatkowanie wyrobu akcyzowego jako takiego,
  2. opodatkowanie alkoholu etylowego zawartego w wyrobie.

A zatem, przykładowo, w przypadku wyrobu o kodzie CN 3820 (Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe) – wyrobem akcyzowym jest wyłącznie alkohol zawarty w tym wyrobie, nie zaś cały ten wyrób. Przedmiotu opodatkowania określonego zgodnie z art. 1 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 i zał. nr 1 nie można rozszerzyć, w drodze wykładni rozszerzającej art. 93, np. poprzez uznanie za alkohol etylowy każdego wyrobu zawierającego domieszkę alkoholu – nie będzie to bowiem wyrób akcyzowy, ale wyrób nieakcyzowy zawierający w sobie wyrób akcyzowy.