Czy wyplata diet pracownikowi w związku z badaniami okresowymi stanowi jego przychód?

Zgodnie z art. 229 § 3 Kodeksu pracy, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. Pracownikowi skierowanemu na okresowe badania lekarskie przysługuje zwrot kosztów przejazdu na te badania, ale wyłącznie w sytuacji, gdy badania przeprowadzane są w innej miejscowości. W razie przejazdu pracownika na badania lekarskie do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Powołany przepis stanowi jedynie o zwrocie kosztów samego przejazdu, przy czym wyjazd pracownika na badania lekarskie nie jest podróżą służbową. Oznacza to, że nie ma on prawa do pozostałych świadczeń związanych z taką podróżą. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje. Na wniosek pracownika pracodawca może zezwolić na przejazd na badania samochodem osobowym albo innym pojazdem (motocyklem lub motorowerem) niebędącym własnością pracodawcy. Wówczas pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości ustalonej jako iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, określoną przez pracodawcę.

W związku z powyższym, wysyłając pracownika na badania okresowe do innej miejscowości można dokonywać zwrotu kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. W tym przypadku nie będą one stanowić przychodu ze stosunku pracy (nie jest to więc świadczenie pieniężne ponoszone za pracownika). Oznacza to, że otrzymany przez pracownika zwrot kosztów dojazdu na badania okresowe nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. W przypadku wypłaty innych należności, np. diet stanowić one będą przychód pracownika ze stosunku pracy nie podlegający zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.