Czy wydatki na szkolenie członków rady nadzorczej stanowią koszty uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W kontekście kosztów uzyskania przychodów podatnika z tytułu wydatków na szkolenia członków rad nadzorczych szczególnie istotny jest art. 16 ust. 1 pkt 38a powołanej ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji. Przepis ten wyklucza z katalogu kosztów podatkowych wszelkie wydatki na rzecz m.in. członków rad nadzorczych, które to wydatki mają charakter osobowy i stanowią trwałe przysporzenie majątkowe osób będących członkami rady nadzorczej. W konsekwencji, w przypadku gdy wydatki nie stanowią przysporzenia majątkowego osób będących członkami rady nadzorczej, ale związane są z funkcjonowaniem tego organu spółki, to podatnik ma prawo zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Pogląd taki wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 6 lipca 2012 r. (IPPB3/423-246/12-2/GJ), w której stwierdził, że kosztem uzyskania przychodów nie mogą być m.in. wydatki na noclegi i koszty przejazdów taksówkami członków rady nadzorczej. W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 marca 2012 r. (IBPBI/2/423-1490/11/BG) uznano natomiast, że kosztem podatkowym nie mogą być wydatki związane z wynajmem i utrzymaniem mieszkania dla członka rady nadzorczej.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że wydatki, które ponosi podatnik na sfinansowanie szkolenia dla członków rady nadzorczej, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tożsamy pogląd wyrażają organy podatkowe w interpretacjach podatkowych, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 listopada 2009 r. (IPPB3/423-546/09-2/KK) stwierdził, że nie można uznać za wydatki związane ogólnie z funkcjonowaniem spółki kosztów ponoszonych na uczestnictwo członków rady nadzorczej w seminariach/szkoleniach związanych z funkcjonowaniem rady i pełnieniem przez członków rady wyznaczonych im funkcji.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.