Czy wydanie nieruchomości należącej do sp. z o.o. w zamian za długi to czynność opodatkowana VAT? – VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów terytorium kraju. Przekazanie nieruchomości w zamian za tę niespłaconą w terminie wierzytelność stanowi odpłatną dostawę towarów. Istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów w zakresie przeniesienia prawa do rozporządzania towarami a wynagrodzeniem stanowiącym konkretną wartość wyrażalną w pieniądzu, którą stanowią udzielone pożyczki lub kredyty. Zapłaty nie można bowiem utożsamiać jedynie ze świadczeniem pieniężnym. Także świadczenie o charakterze rzeczowym jest wynagrodzeniem. Przykładowo więc zamiana towarów, zamiana towaru na usługę i odwrotnie, wydanie towarów (świadczenie usług) w zamian za wierzytelności itp. będzie uznane odpowiednio za odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług. Mamy bowiem do czynienia z konkretną korzyścią, która należna jest za dokonywane świadczenie.
Za taką oceną przemawia fakt, że mamy tutaj do czynienia z dostawą towarów rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. z przeniesieniem prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel o charakterze odpłatnym. Pojęcie „rozporządzenia towarami jak właściciel” należy rozumieć szeroko. Spośród czynności „przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” można na pewno wymienić sprzedaż i zamianę oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu.

Tym samym czynność, do której wprost odnosi się art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w tym przypadku wydanie nieruchomości, pełni funkcję dostawy faktycznie odpłatnej. Zatem czynność ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla przedmiotu dostawy.

Powyższą opinię potwierdza np. interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 9 maja 2012 r. (sygn. IBPP2/443-467/12/ICz) oraz interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. (sygn. IPPP2/443-227/13-2/JW).

Kategorie: VAT.