Czy wpłata na rachunek bankowy dokonana przez obdarowanego korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn?

Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz udokumentują otrzymanie środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.  Jednakże czy w sytuacji, w której obdarowany, po otrzymaniu darowizny w gotówce od najbliższego członka rodziny, osobiście wpłaci otrzymane pieniądze na rachunek bankowy korzysta z tego zwolnienia?

Choć w wyroku NSA z dnia 12 kwietnia 2013 r. (II FSK 1628/11) stwierdzono, że obowiązek udokumentowania otrzymania środków pieniężnych na rachunek bankowy jest wymogiem o charakterze technicznym, służącym potwierdzeniu faktu, rzeczywistego otrzymania darowizny to w najnowszym orzeczeniu NSA dotyczącym tego zagadnienia skład orzekający odstąpił od tego rodzaju wykładni. Dając prym wykładni językowej NSA w wyroku z dnia 26 listopada 2013 r. (II FSK 2967/11) doszedł do przekonania, że „samo brzmienie słów zawartych w art. 4a ust. 1 tej ustawy jest wystarczające dla określenia możliwego sensu tych słów, niezbędnego przy ustalaniu normy prawnej zakodowanej w ww. przepisie” i konsekwencji stwierdzono, że „w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne (…) – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy należy rozumieć w ten sposób, że dowód ten dokumentuje dokonanie wpłaty lub przelewu środków pieniężnych, będących przedmiotem czynności prawnej darowizny (art. 888 § 1 K.c.), przez darczyńcę na konto obdarowanego, a nie wpłatę lub przelew obdarowanego na własną rzecz w imieniu darczyńcy”.

Reasumując, biorąc pod uwagę najnowsze orzeczenie NSA dotyczące obowiązku wpłaty na rachunek bankowy środków pieniężnych przekazywanych w ramach umowy darowizny, należy stwierdzić, że tego rodzaju środki muszą być wpłacone przez darczyńcę, aby było możliwe skorzystanie ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.