Czy umorzenie udziałów własnych bez wypłaty wynagrodzenia wspólnika stanowi dla spółki przychód w podatku dochodowym od osób prawnych? – CIT

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania tym podatkiem – z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 21 i 22 powołanej ustawy – jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Dochód stanowi nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów – różnica jest stratą.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Przyjmuje się jednak, że przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została ujęta w art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w katalogu przysporzeń niestanowiących przychodów.

Odnosząc powyższe do umorzenia udziałów własnych spółki kapitałowej bez wypłaty wynagrodzenia wspólnika, należy wskazać, że wskutek tej czynności spółka nie otrzymuje żadnego przysporzenia, co oznacza, iż czynność ta nie wiąże się z osiągnięciem przez spółkę przychodu. Podobny pogląd został wyrażony w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2013 r. (ITPB3/423-429a/13/PST), w której stwierdzono, że w wyniku umorzenia udziałów własnych bez wypłaty wynagrodzenia wspólnika spółka nie otrzymuje żadnego przysporzenia, nie wiąże się z nim napływ środków finansowych z zewnątrz i w konsekwencji nie osiąga korzyści skutkujących powstaniem przychodu. W takim bowiem przypadku spółka nie zyskuje niczego w aspekcie ekonomicznym. Ponadto Organ wyraził pogląd, że umorzenie udziałów nie może być traktowane na gruncie prawa podatkowego jako umorzenie zobowiązań spółki, a więc umorzenia udziałów nie można utożsamiać ze stanowiącym przychód umorzeniem zobowiązań.

Kategorie: CIT.