Czy udział w zarządzie spółki należy uznać za działalność wykonywaną osobiście? – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 11 lutego 2013 r., nr IPTPB1/415-695/13-4/MD rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik bedący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (spółka z o.o. wytwarza wyroby z metalu. Wspólnikami w spółce są dwie osoby fizyczne będące rezydentami Polski, które wchodzą w  skład zarządu. Z tytułu pełnionych w zarządzie funkcji członkowie nie otrzymywali wynagrodzenia, natomiast wynagrodzenia będą otrzymywać z następujących tytułów: ze stosunku organizacyjnego (będącego skutkiem powołania w skład zarządu) oraz z tytułu zawartych umów o pracę. Powstała uzasadniona wątpliwości, do którego źródła należy kwalifikować przychody z tytułu udziału w składzie zarządu spółki, jeśli nie wchodzą one w zakres umowy o pracę?
Zgonie z brzmienie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Art. 13 pkt 7 tej ustawy stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. W myśl przepisu art. 13 pkt 9 tej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.
Organ podatkowy stanął na stanowisku, że zarządzanie przedsiębiorstwem może być źródłem przychodu określonym w art. 13 pkt 7, bądź pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychody te, bez względu na podstawę prawną ich uzyskania, uważane są za przychody z działalności wykonywanej osobiście i równocześnie jako źródło przychodów wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto wykazał, że przychody otrzymywane przez osoby fizyczne z tytułu udziału w składzie zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów osób prawnych, nie stanowią usług, o ile nie została zawarta odpowiednia umowa o świadczenie usług. Przychody te stanowią również odrębne źródło przychodów względem przychodów ze stosunku pracy, określonych w art. 12 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem zdaniem organu, tego typu przychody należy kwalifikować, zgodnie z art. 13 ust. 7, do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Reasumując, od przychodów osób fizycznych z tytułu udziału w składzie zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów osób prawnych, dokonując ich wypłaty podatnik, jako płatnik, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, uwzględniając koszty uzyskania przychodów w wysokości wynikającej z przepisu art. 22 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz stawkę podatku określoną w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem przepisu art. 41a. Zaliczka pobrana przez Wnioskodawcę z tego tytułu przychodów powinna być wpłacona na rachunek właściwego miejscowo urzędu skarbowego, zgodnie z przepisami art. 44 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.