Czy udział w szkoleniu przez członków rady nadzorczej stanowi dla tych osób przychód?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, przy czym dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Zatem dla wystąpienia dochodu niezbędny jest przychód.
W myśl art. 13 ust. 1 pkt 7 powołanej ustawy przychodami z działalności wykonywanej osobiście są przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływanie, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Przychodem jest również wartość nieodpłatnych świadczeń na rzecz tych osób. Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 16 czerwca 2011 r. (II FSK 788/10) „(…) Kluczową cechą świadczenia nieodpłatnego jest (…) to, że otrzymujący takie świadczenie nie jest zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. Aby zatem dane świadczenie mogło być uznane za świadczenie nieodpłatne, konieczne jest, by polegało ono wyłącznie na jednostronnym przysporzeniu po stronie podmiotu, który świadczenie to uzyskał. Nieodpłatnym świadczeniem będą więc w szczególności wszelkie wykonane na rzecz uprawnionego świadczenia (…)”

Wobec powyższego opłacenie członkom rady nadzorczej kosztów uczestnictwa w szkoleniu stanowi dla tych osób nieodpłatne świadczenie i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten należy kwalifikować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. Nie podlega on zwolnieniu z opodatkowania, ponieważ w tej sytuacji przepis art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje zastosowania. Z tytułu tego świadczenia spółka, w której rada nadzorcza funkcjonuje potrąca składkę na ubezpieczenie zdrowotne
i pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.  Podobnie uznał m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 2 marca 2010 r. (IBPBII/1/415-956/09/BJ), stwierdzając, że „Finansowane przez bank koszty szkolenia członków rady nadzorczej będą stanowiły nieodpłatne świadczenia, które należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z działalności wykonywanej osobiście niepodlegający zwolnieniu od podatku dochodowego. Świadczenia te (uczestnictwo w szkoleniu) osoby te otrzymają tylko dlatego, że są członkami rady nadzorczej, a zatem źródłem tych świadczeń będzie działalność wykonywana osobiście. Skoro ww. świadczenia członkowie rady nadzorczej otrzymują nieodpłatnie, gdyż koszty tych szkoleń są finansowane ze środków banku, oznacza to powstanie po ich stronie konkretnej korzyści finansowej. Otrzymanie oznacza przysporzenie w majątku w postaci tego, za co otrzymujący sam nie zapłacił”. Tożsamy pogląd został wyrażony przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2010 r. (ILPB1/415-1396/09-4/AMN).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.