Czy udostępnienie pracownikom kawy i herbaty skutkuje powstaniem u nich przychodu podatkowego?

Udostępnione pracownikom przez pracodawcę w miejscu wyznaczonym i ogólnie dostępnym kawy i herbaty, z których pracownicy korzystają w godzinach swojej pracy i na terenie zakładu, nie stanowią dla nich nieodpłatnego świadczenia, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jako przychód ze stosunku pracy.
 
Zgodnie z poglądem wynikającym z uzasadnienia wyroku TK z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 – przychód pracownika w przedstawionym stanie faktycznym nie wystąpi. Z uzasadnienia wydanego orzeczenia wynika, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które zostały spełnione:

  • za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy),
  • przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść; przy czym korzyść ta musi być wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (a nie dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Udostępnione pracownikom przez pracodawcę w miejscu wyznaczonym i ogólnie dostępnym kawy i herbaty, z których pracownicy korzystają w godzinach swojej pracy i na terenie zakładu, nie stanowią dla nich nieodpłatnego świadczenia, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jako przychód ze stosunku pracy, ponieważ nie można w takiej sytuacji określić zakresu korzyści uzyskanej przez konkretnego pracownika z tytułu sfinansowania przez pracodawcę kosztów zakupionych produktów spożywczych. Tym samym, pracodawca nie ma obowiązku doliczania wartości tych wydatków do przychodu poszczególnego pracownika. Taki pogląd wyrażają organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 21 czerwca 2012 r. (ILPB1/415-309/12-2/AMN) Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 maja 2012 r., nr IPPB2/415-228/12-2/MG, a także Ministra Finansów (interpretacja indywidualna z dnia 7 stycznia 2016 r., DD3.8222.2.330.2015.CRS): „Odnosząc powyższe do informacji przedstawionych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. uznać należy, że zorganizowanie przez Wnioskodawcę dla swoich pracowników imprezy integracyjnej, a także udostępnianie do spożycia podczas spotkań z pracownikami kawy, herbaty, ciastek itp. nie stanowi dla pracowników nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy PIT. Nie są bowiem spełnione kryteria, o których mowa w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tym samym wzięcie udziału przez pracowników w imprezie zorganizowanej przez pracodawcę nie prowadzi do powstania przychodu a w konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwiększenia przychodów pracowników z tytułu umowy o pracę.”

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.