Czy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług w portach morskich jest zgodny z prawem unijnym? – VAT

Zgodnie z art. 19 ust 13 pkt 2) lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług (przepis obowiązujący przed 1 stycznia 2013 r.) , obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług w portach morskich i handlowych.

W kwestii powyższego należy wskazać, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. (sygn. C-169/12) uznał, że art. 66 Dyrektywy 112 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie unormowaniu prawa krajowego, zgodnie z którym podatek od wartości dodanej w odniesieniu do usług transportowych i spedycyjnych staje się wymagalny w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, lecz nie później niż po upływie 30 dni od dnia świadczenia usługi, nawet jeżeli faktura została wystawiona wcześniej i przewiduje późniejszy termin zapłaty. Wyrok ten odnosił się całościowo do art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, mimo że pytanie do Trybunału skierowano w sprawie ust. 2 pkt 2 lit a i b. W zakresie ust. 2 pkt 2 lit a i b, po przedmiotowym wyroku, Minister Finansów wydał interpretację ogólną PT3/033/2/323/AEW/13/RD82408, w której uznał, że podatnicy wykonujący czynności opisane w tych przepisach mogą stosować moment powstania obowiązku podatkowego albo w nich zawarty, albo też zastosować moment powstania obowiązku podatkowego z dniem wystawienia faktury.

W ocenie autora art. 19 ust 13 pkt 2) lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług jest tak samo niezgodny z prawem unijnym jak jego lit. a i b. Stąd też również w przypadku usług w nim opisanych można zastosować powyższą interpretację. Tak więc podatnicy, przed 1 stycznia 2014 r., mogli rozpoznawać obowiązek podatkowy:

  1. z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług w portach morskich i handlowych
  2.  z dniem wystawienia faktury z tytułu wykonania tych usług.
Kategorie: VAT.