Czy stosując liniową metodę amortyzacji istnieje możliwość okresowego obniżenia stawek amortyzacji i jakie wiążą się z tą czynnością ryzyka podatkowe? – CIT

Zgodnie z art. 16h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16l i art. 16ł, dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonych w art. 16i – 16k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji; wybraną metodę stosuje…

30. Czy stosując liniową metodę amortyzacji istnieje możliwość okresowego

Kategorie: CIT.