Czy środki pieniężne otrzymane z tytułu likwidacji spółki jawnej stanowią przychód z działalności gospodarczej – PIT

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są m.in.: pozarolnicza działalność gospodarcza oraz kapitały pieniężne. Przychodami z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

U podatników  dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Za przychody z tej działalności nie uważa się jednak – w myśl art. 14 ust. 3a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych – środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną  z tytułu likwidacji takiej spółki. Spółka jawna, zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu spółek handlowych, jest spółką osobową.

W związku z powyższym, środki pieniężne otrzymane przez wspólników w przypadku jej likwidacji nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej. Powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacjach indywidualnych: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2013 r. (ILPB1/415-1040/13-2/AA), Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 lipca 2013 r. (IBPBI/1/415-372/13/AP) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 maja 2013 r. (IPPB1/415-184/13-4/IF), w których wyrażono pogląd, że wprowadzenie powyższej zasady miało na celu eliminację podwójnego opodatkowania dochodu wspólnika – najpierw w postaci opodatkowanego zysku spółki osobowej, który podlegał akumulacji w spółce (nie był wypłacony wspólnikom) a potem drugi raz – w sytuacji przekazania środków pieniężnych wspólnikowi w momencie likwidacji spółki.

Kategorie: PIT.