Czy sprzedaż pakietów powinna być traktowana jako jedna usługa opodatkowana stawką podatku od towarów i usług właściwą dla usługi głównej?

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 3 kwietnia 2014 r., nr IPPP1/443-130/14-2/MPe rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług świadczonych w ramach pakietów.

Organ podatkowy wskazał, że usługa noclegowa wraz ze śniadaniem świadczona na rzecz klientów hotelu, pensjonatu jest usługą złożoną tzn. taką, która łączy w sobie usługę noclegu sensu stricte i przyporządkowaną do niej usługę gastronomiczną, związaną z ponoszeniem kosztów, które są nierozerwalnie ze sobą związane, takich jak przygotowanie śniadania. Przygotowanie śniadania należy uznać zdaniem organu za usługę pomocniczą do usługi noclegowej, nie stanowi ona celu samego w sobie dla gościa hotelowego korzystającego z noclegu, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania usługi noclegowej. Wydawanie śniadania w ramach usługi noclegowej należy przyjąć jako realizowanie usługi noclegowej w sposób zwyczajowo przyjęty. Biorąc pod uwagę powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, stanął na stanowisku,  że w ramach oferowanych pakietów na usługę kompleksową będą się składać usługa noclegowa ze śniadaniem. Usługa noclegowa będzie usługą główną, zatem stawka dla ww. usługi noclegowej ze śniadaniem będzie opodatkowana stawką 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy. Natomiast usług dodatkowych świadczonych w ramach oferowanych pakietów, tj. usług gastronomicznych poza śniadaniem, napoi alkoholowych, godzina gry w bowling, godzina gry w bilard, korzystanie z kompleksu rekreacyjnego, całodzienne korzystanie z rowerów turystycznych, nie można wpisać w ramy kompleksowości usługi noclegowej. Świadczenia te stanowią odrębny rodzaj usług oferowanych przez Podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Zapewnienie klientom korzystającym z noclegu z usług gastronomicznych poza śniadaniem, napoi alkoholowych, godziny gry w bowling, godziny gry w bilard, korzystania z kompleksu rekreacyjnego, całodziennego korzystania z rowerów turystycznych, nie można wpisać zdaniem organu w ramy kompleksowości usługi noclegowej, nie stanowi elementu składowego usługi głównej świadczonej przez podatnika w danym pakiecie, lecz odrębne usługi, które stanowią uatrakcyjnienie pobytu gości hotelowych. Zatem jeżeli w skład świadczonej usługi wchodzą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, podstawowej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw do traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej. Za takie czynności uznać należy w przedmiotowej sprawie oferowane przez podatnika w ramach pakietów usługi gastronomiczne poza śniadaniem, napoje alkoholowe, gra w bowling, gra w bilard, korzystanie z kompleksu rekreacyjnego i rowerów turystycznych, które nie są niezbędne do wykonania usługi podstawowej, jaką jest usługa noclegowa. Innymi słowy, usługa główna w danym pakiecie nie straci na wartości w przypadku wyłączenia usług, o których mowa wyżej.

Reasumując dodatkowe elementy świadczonych przez podatnika w ramach danych pakietów usług, stanowią jedynie jej atrakcyjne walory i mogłyby być przedmiotem odrębnego świadczenia, a ponadto dla świadczenia usługi noclegowej, nie jest niezbędnym do wykonania wyżej wskazanych dodatkowych świadczeń. Zatem świadczenie usług w ramach wskazanych pakietów, nie można uznać w całości za usługę złożoną (kompleksową), składającą się z kombinacji różnych czynności. W przypadku bowiem dodatkowych świadczeń pomocniczych uatrakcyjniających pobyt w hotelu, pensjonacie należy mówić o odrębnych świadczeniach, które mogą być wykonywane niezależnie od wykonania usługi noclegowej, czy usługi zakwaterowania, przy założeniu, że świadczenia te nie stanowią usług turystyki, dla których ustawodawca przewidział szczególną procedurę opodatkowania i ustalania podstawy opodatkowania, uregulowaną w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym usługi dodatkowe jako stanowiące odrębne świadczenia, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług winny być odrębnie opodatkowane, wg stawek właściwych dla poszczególnych rodzajów świadczeń.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.