Czy renta planistyczna stanowi koszt uzyskania przychodu i podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów? – CIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 28 lutego 2012 r. nr ILPB3/423-555/11-2/MM rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów renty planistycznej.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. W dniu 29 grudnia 2009 r. Spółka dokonała sprzedaży nieruchomości, w tym własności gruntu wraz z budowlami oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności wzniesionych na gruncie budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Organ podatkowy stanął na stanowisku, że wydatek z tytułu zapłaty renty planistycznej poniesiony przez Spółkę, spełnia warunki ustawowe do zakwalifikowania go jako kosztu podatkowego. Spółka na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może zaliczyć zatem zdaniem organu poniesioną opłatę do kosztów uzyskania przychodu. Jednocześnie organ podkreślił, że zapłata przedmiotowej opłaty planistycznej przez Spółkę w związku ze sprzedażą Jej nieruchomości, stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki, którego związek z uzyskanym przychodem jest pośredni. Nie istnieje bowiem bezpośredni związek wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę na zapłatę renty planistycznej z wysokością przychodów ze sprzedaży nieruchomości, której ta opłata dotyczy. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 4d ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Natomiast w myśl art. 15 ust. 4e ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f – 4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Reasumując należy więc uznać, że renta planistyczna (jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związana ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki i podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia stosownie do art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.