Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej, ale nieujętej w ewidencji środków trwałych stanowi przychód z działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

  • środkami trwałymi,
  • składnikami majątku których wartość początkowa przekracza 1 500 zł, ale nie więcej niż 3 500 zł, od których można nie dokonywać amortyzacji,
  • wartościami niematerialnymi i prawnymi

– ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w pkt 2, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na tym tle powstał spór, czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej, ale nieujętej w ewidencji środków trwałych stanowi przychód z działalności gospodarczej? Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 13 maja 2014 r. (II FSK 1397/12) przychód uzyskany z odpłatnego zbycia użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej, ale nieujętej w ewidencji środków trwałych, nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Sąd powołał się na uchwałę NSA z dnia 17 lutego 2014 r. (II FPS 8/13), w której wyrażono pogląd, że z treści ustawy wynika, iż do uznania przychodu ze sprzedaży nieruchomości za przychód z działalności gospodarczej muszą zostać spełnione dwie przesłanki: sprzedaż musi dotyczyć środka trwałego (przesłanka pierwsza) ujętego w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (przesłanka druga).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.