Czy przeznaczenie dochodu na wybudowanie budynku w celu jego wynajęcia stanowi realizację celów statutowych stowarzyszenia?

W związku z powyższym wynajęcie wybudowanego budynku osobie trzeciej skutkować będzie obowiązkiem opodatkowania dochodu stowarzyszenia, który uprzednio został przeznaczony i wydatkowany na wybudowanie tego składników majątku stowarzyszenia
 
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są  dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele;

Należy dodatkowo wskazać na ust. 1b tego artykułu, zgodnie z którym zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.
W tym zakresie wyrażany jest w zasadzie jednolity pogląd: zarówno przez organy podatkowe, jak i sądy administracyjne, że prawo do zwolnienia dochodu od podatku wiązać się musi z bezpośrednim wykorzystywaniem środków trwałych do realizacji celów statutowych. W uchwale Składu Siedmiu Sędziów NSA z dnia 20 listopada 2000 r. (FPS 9/00) podkreślono, że: „Posłużenie się w przepisie art. 17 ust. 1b określeniem o bezpośrednim związku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z realizacją celów statutowych ma charakter dodatkowego podkreślenia, że tylko takie środki trwałe i wartości mogą być nabyte z dochodu zwolnionego od opodatkowania, które służą wprost tym celom.”

W związku z obowiązkiem przeznaczenia dochodu na cele statutowe dla potrzeb skorzystania przez podatników ze zwolnienia, organy podatkowe wyrażają pogląd, zgodnie z którym za koniecznością przestrzegania warunku bezpośredniego przeznaczenia i wydatkowania dochodu na cele statutowe przemawia wzgląd na fakt, że przyjęcie odmiennego poglądu prowadziłoby de facto do całkowitego zwolnienia od opodatkowania wszelkich dochodów podmiotów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt  4 ustawy.

W związku z powyższym wynajęcie wybudowanego budynku osobie trzeciej skutkować będzie obowiązkiem opodatkowania dochodu stowarzyszenia, który uprzednio został przeznaczony i wydatkowany na wybudowanie tego składników majątku stowarzyszenia.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com

Kategorie: CIT.