Czy przekazanie majątku spółki na rzecz jedynego udziałowca w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym będzie wiązało się z powstaniem po stronie Spółki przychodu podatkowego? – CIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 11 lutego 2014 r. (sygn. ILPB3/423-502/12/14-S/AO), rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu przekazania majątku spółki na rzecz jedynego udziałowca w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym zdarzeniu przyszłym. Wnioskodawcą jest spółka z o.o., wchodząca w skład grupy kapitałowej, której planowanym celem działalności jest profesjonalne zarządzanie nieruchomościami grupy, w szczególności nabywanie nieruchomości oraz ich oddawanie do odpłatnego korzystania, m.in. na rzecz jedynego udziałowca lub innych podmiotów z grupy kapitałowej na podstawie umów najmu lub innych umów o podobnym charakterze.  W zależności od sytuacji makroekonomicznej, jak też możliwych zmian w zakresie strategii funkcjonowania grupy kapitałowej, udziałowiec może w przyszłości podjąć decyzję o likwidacji spółki. Wraz z likwidacją spółki, po spłacie wierzycieli lub zabezpieczeniu ich roszczeń nastąpi transfer pozostałego majątku, który zostanie przekazany na rzecz jedynego udziałowca i zostanie przeznaczony do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy przekazanie majątku na rzecz jedynego udziałowca w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

Zdaniem Wnioskodawcy należy wskazać, że wydanie majątku likwidacyjnego na rzecz jedynego udziałowca nie będzie stanowić wykonania umowy dwustronnie zobowiązującej, lecz doprowadzi jedynie do wygaśnięcia roszczenia udziałowca wobec spółki. Równocześnie, nie będzie on zobowiązany do wykonania na rzecz spółki w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. Ze względu na powyższe, nie można w takiej sytuacji mówić o otrzymaniu przez spółkę jakiejkolwiek odpłatności (świadczenia), które implikowałoby powstanie przychodu podatkowego. Podkreślenia wymaga przy tym fakt, iż celem postępowania likwidacyjnego jest zakończenie działalności Spółki, a więc zwrot wniesionych wkładów, nie zaś generowanie przychodów. Taki też jest cel rozdysponowania majątku likwidowanej Spółki.

W ocenie Wnioskodawcy, nie można twierdzić, że po stronie Spółki powstanie przychód także z tego względu, że za przychód podatkowy można uznać wyłącznie te wartości, które charakteryzują się definitywnym przyrostem majątku podatnika, co w okolicznościach przedstawionego zdarzenia przyszłego nie będzie miało miejsca. Wydanie w ramach procesu likwidacji majątku Spółki na rzecz jedynego udziałowca nie doprowadzi do trwałego zwiększenia majątku Spółki, w szczególności w świetle faktu, że w praktyce czynność wydania majątku likwidacyjnego jest ostatnią czynnością likwidowanej spółki kapitałowej przed jej wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego. Stanowisko Wnioskodawcy znalazło również potwierdzenie w judykaturze.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy i odstąpił od uzasadnienia prawnego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.