Czy przedawnienie zobowiązania czyni bezprzedmiotową decyzję o odpowiedzialności osoby trzeciej?

W przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich rozstrzygał niedawno NSA w wyroku z dnia 29 kwietnia 2014 r., I FSK 641/13. W ocenie sądu przedawnienie zobowiązania podatkowego pierwotnego dłużnika czyni bezprzedmiotową decyzję o odpowiedzialności osoby trzeciej za to zobowiązanie. W takich przypadkach powinno być stwierdzenie jej wygaśnięcia.

W analizowanej przez Sąd sprawie osoba trzecia zwróciła się do organu z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji orzekającej o jej odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki. Wskazana osoba trzecia jako przesłankę wskazała przedawnienie zobowiązań podatkowych spółki.

Organ rozpatrzył wniosek negatywnie wskazując, że przedawnienie zobowiązania podatkowego ustalonego w decyzji podatkowej, które nastąpiło po doręczeniu ostatecznej i niewadliwej decyzji orzekającej o odpowiedzialności osoby trzeciej, nie powoduje bezprzedmiotowości tej decyzji, a zatem nie stanowi przesłanki do stwierdzenia jej wygaśnięcia.

Zdaniem NSA, odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe i inne należności pierwotnego dłużnika ma charakter akcesoryjny, zatem zarówno wydanie decyzji o tej odpowiedzialności, jak również jej egzekwowanie nie będzie możliwe w przypadku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego ciążącego na pierwotnym dłużniku.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com