Czy prezent (gratisem) w ramach sprzedaży premiowej może być uznany za koszty uzyskania przychodu? – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 20 września 2013 r., nr IBPBI/1/415-616/13/ESZ rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem towaru promocyjnego (piwa).

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest sprzedaż nowych i używanych części samochodowych. Firma podatnika rozpoczyna akcję promocyjną swoich towarów. Promocja ma polegać na tym, że do jednorazowej sprzedaży towarów powyżej kwoty brutto 499 zł będzie dodawane opakowanie piwa (4 sztuki). Sprzedaż premiowa organizowana będzie na podstawie regulaminu, który zawierał będzie informacje dotyczące: czasu trwania sprzedaży premiowej, dla kogo przeznaczona jest akcja promocyjna, warunków, jakie klient musi spełnić, aby otrzymać nagrodę oraz sposobu wydawania nagród.

Organ podatkowy uznał, że działania podatnika można traktować jako sprzedaż premiową, gdyż przy spełnieniu określonego poziomu zakupów, klient otrzymuje opakowanie piwa (4 sztuki). Stosując taką formę zachęty podatnik motywuje swoich klientów do zwiększonych zakupów. Organizacja sprzedaży premiowej oznacza dla sprzedającego ponoszenie określonych wydatków, przede wszystkim związanych z zakupem stosownych nagród. Mamy tu do czynienia z wydatkami służącymi zachęceniu klientów do dokonywania zakupów, a tym samym mającymi wpływ na zwiększenie przychodów. Są to zatem wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Jednocześnie, przedmiotowe wydatki nie znajdują się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 cytowanej ustawy. Wprawdzie, zdaniem organu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, jednakże zdaniem Organu, wskazane we wniosku wydatki nie stanowią kosztów reprezentacji. Wyłączając z kosztów podatkowych koszty reprezentacji, ustawa podatkowa nie definiuje terminu „reprezentacja”, ani też nie odsyła do innych przepisów prawa. Brak ustawowej definicji pojęcia „reprezentacja”, nie uprawnia jednak do dowolnego określania zakresu znaczeniowego tego terminu. Występujący w obrocie prawnym termin „reprezentacja”, wyrażający się w sposobie jego stosowania i rozumienia przez ustawodawcę, a także przez naukę i praktykę prawa, prowadzi jednak do wniosku, że termin ten w zakresie języka prawnego i prawniczego należy rozumieć jako „przedstawicielstwo, reprezentowanie czyichś interesów, występowanie w czyimś imieniu”, a nie „wystawność, okazałość, wytworność”, dlatego też termin „reprezentacja” użyty w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć jako „przedstawicielstwo podatnika, działanie w jego imieniu, w jego interesie, na jego rzecz”, a nie jako „wystawność, wytworność, czy okazałość”. W zakresie tak rozumianego pojęcia „reprezentacji” nie mieszczą się ponoszone przez Spółkę wydatki związane ze sprzedażą premiową.

W związku z powyższy przedmiotowe wydatki, jako pozostające w związku z przychodami ze sprzedaży, stanowią w całości, stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów. Jednocześnie podatnik zobowiązany jest do prawidłowego udokumentowania wydatków zgodnie z odrębnymi przepisami. Prowadzona przez podatnika promocja spełnia kryteria „sprzedaży premiowej”, zatem wydatki poniesione na zakup nagród, jako niewymienione w katalogu wyłączeń zawartych w art. 23 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem ich należytego udokumentowania.

Kategorie: PIT.