Czy pieniądze ze sprzedaży nieruchomości nieujętej w ewidencji środków trwałych można uznać za przychód z działalności gospodarczej? – PIT

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 marca 2014 r., (sygn. akt II FSK 912/12) uznał, że pieniądze ze sprzedaży nieruchomości nieujętej w ewidencji środków trwałych nie są przychodem z działalności gospodarczej.

Oznacza to, że podatnicy mogą sprzedać nieruchomość bez podatku już po pięciu latach od końca roku, w którym ją nabyli. Dodatkowo w wyroku NSA nawiązało do swojej uchwały z dnia 17 lutego 2014 r. (II FPS 8/13), zgodnie z którą za przychód z działalności gospodarczej nie jest uznawane odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, jeśli nie były one ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Powyższy wyrok zapadł w sprawie, w której podatniczka sprzedała grunt obciążony prawem użytkowania wieczystego wraz ze znajdującym się tam magazynem. Należy zaznaczyć, że nieruchomość ta nie była wpisana do ewidencji środków trwałych. Powołując się na ten argument podatniczka stała na stanowisku, że zysk związany ze sprzedażą nie jest przychodem z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o z dnia 26 lipca 1991 r.

Organ nie zgodził się z tą argumentacją, i odrzucił stanowisko podatniczki. W opinii organu istotne jest wykorzystywanie nieruchomości w działalności gospodarczej, a nie ujęcie jej w ewidencji.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.