Czy otrzymanie pozwolenia na budowę budynku wystarczy organowi podatkowemu aby stać się podatnikiem podatku od towarów i usług? – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia  13 stycznia 2014 r., nr sprawy IPTPP4/443-734/13-4/BM , uznał że najem działki albo otrzymanie pozwolenia na budowę budynku z przeznaczeniem na usługi może wystarczyć organowi podatkowemu, aby przy późniejszej sprzedaży stać się podatnikiem podatku od towarów i usług.

Do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z wnioskiem o interpretację zwrócił się właściciel działki, którą kupił od osoby fizycznej. Właściciel od zakupu działki nie odliczył  podatku od towarów i usług. W okresie kilku kolejnych lat przeprowadził uzbrojenie działki. Od poniesionych nakładów na uzbrojenie działki także nie odliczył podatku.. Po kilku latach dokupił inną, sąsiadującą działkę. Od zakupu tej drugiej działki również nie odliczył podatku od towarów i usług. Dokonał scalenia działek w jedną. Właściciel działki traktował  ją jako prywatną lokatę kapitału.

Obecnie właściciel działki jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Po scaleniu działek wynajmował je przez 3 miesiące. Usługi najmu dokumentował fakturami VAT. Obecnie rozważa jednak sprzedaż działek.

W ocenie  właściciela działek sprzedaż prywatnego majątku, niezwiązanego z działalnością gospodarczą, którego zakup nie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie podlega  podatkowi od towarów i usług. Wniosek ten wynika nie tylko z samej definicji podatnika, wskazanej w art. 15 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług , ale również z zasady neutralności podatku. Zdaniem podatnika, Gdyby bowiem opodatkować sprzedaż majątków prywatnych, za każdym razem dochodziłoby do konieczności zapłacenia podatku, podczas, gdy nabywca, niebędący podatnikiem nie mógłby tego podatku odliczyć. W ten sposób ta sama nieruchomość, która kilkakrotnie może zmienić właściciela, byłaby opodatkowana wiele razy, a nikt podatku  nie mógłby odliczyć.

Dyrektor Izby Skarbowej Łodzi nie podzielił tego stanowiska. W jego opinii w sprawie wystąpiły okoliczności, które łącznie wskazują, że sprzedaż działki należy uznać za działalność gospodarczą, która podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Organ podatkowy podkreślił, że znaczącym faktem jest to, że właściciel działki wykorzystywał ją w działalności gospodarczej – najem oraz, że wystąpił i otrzymał pozwolenie na budowę budynku z przeznaczeniem na usługi, czyli miał zamiar wykorzystania działki w działalności gospodarczej. Tym samym w opinii organu interpretacyjnego nie można przyjąć, że ww. działka stanowi majątek prywatny w żaden sposób niezwiązany z działalnością gospodarczą. Działania podjęte przez właściciela działki świadczą o zorganizowanym charakterze sprzedaży. Właściciel działki podjął bowiem ciąg działań, takich jak: nabycie działek przeznaczonych pod zabudowę, scalenie działek, uzbrojenie terenu, wystąpienie o pozwolenie na budowę budynku z przeznaczeniem na usługi, oddanie działek w najem, poszukiwanie nabywców poprzez biuro nieruchomości oraz za pośrednictwem Internetu, które łącznie wskazują na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami. Takie aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami świadczą, według organu, o angażowaniu środków w sposób podobny do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców. Tym samym nie należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Planowana przyszła dostawa terenu budowlanego nie może być uznana za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

Organ podatkowy uznał, że właściciel działki dokonując jej dostawy będzie wypełniał definicję działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy  i będzie spełniał przesłanki do uznania go za podatnika podatku od towarów i usług, Dostawa działek budowlanych podlega więc opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.