Czy organ podatkowy jest upoważniony do weryfikacji wartości nominalnej udziałów?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami są w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Przy tym – pojęcie „wartość nominalna” nie zostało zdefiniowane ani w prawie podatkowym, ani w Kodeksie Spółek Handlowych (dalej jako „ksh”). Z definicji słownikowej wynika, że „wartość nominalna” to wartość uwidoczniona w danym dokumencie. Wartość ta nie musi być równa wartości rynkowej. W przypadku udziałów wartością nominalną jest wartość ustalona w umowie. Jak wynika z art. 154 § 3 oraz art. 309 § 1 ksh udziały w spółce nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jednakże – w myśl art. 154 § 3 i art. 396 § 2 tej ustawy – dopuszczalne jest objęcie udziałów powyżej ich wartości nominalnej. W takim przypadku powstaje nadwyżka (agio), która przekazywana jest na kapitał zapasowy. Jak wskazał WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 15 marca 2012 r. (I SA/Go 79/12) wartość nominalna udziałów jest wartością stałą, a jej zmiana może nastąpić wyłącznie w wyniku podjęcia odpowiedniej decyzji przez organ spółki.

Zdaniem NSA, wyrażonym w wyroku z dnia 15 maja 2014 r. (II FSK 1477/12), art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie daje podstaw do przyjęcia, że organ podatkowy – w przypadku gdy dochodzi do objęcia udziałów o wartości nierynkowej – jest upoważniony do weryfikacji wartości nominalnej udziałów. Wyciągnięcie przeciwnego wniosku skutkowało by, że stosując art. 14 ust. 1 – 3 tej ustawy – przychodem byłaby każdorazowo wartość rynkowa udziałów, a nie nominalna. Zdaniem Sądu gdyby przychodem miałaby być wartość rynkowa udziałów, wówczas ustawodawca nie ujmowałby wprost, że przychodem jest wartość nominalna udziałów obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Wobec powyższego należy uznać, że organ podatkowy nie jest upoważniony do weryfikacji wartości nominalnej udziałów.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.