Czy opłaty przyłączeniowe zwiększają wartość początkową środka trwałego? – CIT

Koszty opłat przyłączeniowych nie stanowią elementu wartości początkowej środków trwałych. Na wartość środka trwałego (w tym na wartość początkową) mogą się składać jedynie wydatki, które zostały poniesione w celu jego wytworzenia (ulepszenia) i nie dotyczą kolejnego etapu (po zakończeniu inwestycji) związanego z używaniem środka trwałego (zgodnie z przeznaczeniem) w działalności gospodarczej. Należy bowiem przyjąć, iż proces inwestycyjny kończy się wraz wytworzeniem lub ulepszeniem środka trwałego zgodnie z warunkami techniczno – budowlanymi przewidzianymi w przepisach Prawa budowlanego. Z brzmienia art. 16g ust. 4 oraz art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że na wartość początkową wytwarzanego (ulepszonego) środka trwałego powinna wpływać wartość usług wykorzystanych do wytworzenia lub ulepszenia środka trwałego. Opłata wnoszona na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego za wykonaną przez niego usługę polegającą na przyłączeniu klienta do sieci, nie jest zapłatą za usługę wykorzystaną do wytworzenia lub ulepszenia środka trwałego.

Kategorie: CIT.