Czy odsetki na rachunku kasy zapomogowo – pożyczkowej stanowią przychód pracowników – PIT

Fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i jest przeznaczony na udzielanie pożyczek. Wkłady członkowskie, wnoszone w wysokości i terminach ustalonych w statucie, zapisuje się na imiennym rachunku członka PKZP. Środki pieniężne PKZP są przechowywane na rachunkach bankowych. PKZP posiada statut i organy statutowe, jest obowiązana do prowadzenia rachunkowości zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia rachunkowości, może wnosić powództwo do sądu we własnym imieniu w określonych sprawach. Pracowniczą Kasę Zapomogowo – Pożyczkową należy uznać za jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach PKZP nie stanowią przychodu, o którym mowa w art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kategorie: PIT.