Czy od samochodu wygranego na loterii można w kosztach uzyskania przychodu ująć amortyzację? – PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 23 października 2013 r., nr ITPB1/415-938/13/PSZ rozstrzygnął kwestię dotyczącą dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Przedmiotowe rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlano-remontowych, od której odprowadza podatek liniowy. W ramach zorganizowanej przez bank loterii promocyjnej podatnik wygrał samochód o wartości 70.900 zł brutto. Zgodnie z regulaminem loterii, podatki z tytułu otrzymanej nagrody obciążają nagradzanego jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

W myśl art. 22 ust. 8 ww. ustawy kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli:

  • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
  • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
  • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Organ podatkowy wskazał, że a contario, z powyższego przepisu wynika, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych nieodpłatnie mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w sytuacji, gdy nabycie takiego środka trwałego stanowi dla podatnika przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych uzależniona jest więc zdanie organu od tego, czy nieodpłatne nabycie przez podatnika środka trwałego wiązało się dla niego z powstaniem przychodu, czy dochód z tego tytułu nie jest zwolniony od podatku czy też od dochodu tego nie zaniechano poboru podatku.

Biorąc pod uwagę powyższe skoro samochód otrzymany jako nagroda rzeczowa jest wykorzystywany w działalności gospodarczej, był kompletny i zdatny do użytku a przewidywany okres jego używania jest dłuższy niż rok, to spełnia on warunki uznania za środek trwały może i zostać ujęty w ewidencji środków trwałych. Jeżeli zatem wartość nagrody stanowiła dla podatnika przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to prawidłowo dokonywane odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej tego samochodu mogą stanowić koszty uzyskania przychodu.

Kategorie: PIT.