Czy obciążenie sprzedającego przez podatnika kwotą kosztów naprawy z tytułu rękojmi stanowić będzie obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? – VAT

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, za usługę może być uznane każde niebędące dostawą towarów świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Jednak z cywilistycznej istoty pojęcia „świadczenia”…

7. Czy obciążenie sprzedającego przez podatnika kwotą kosztów naprawy z tytułu

Kategorie: VAT.